Donkey Blue

Tomislav zvonaric donkey boy 310
Tomislav zvonaric donkey boy 309
Tomislav zvonaric funky donkey model 321
Tomislav zvonaric funky donkey model 322
Tomislav zvonaric funky donkey 317
Tomislav zvonaric funky donkey 319

Funny donkey character design and illustration